TV na skúšku 2019 - ZemNet
Zrýchľujeme TOP Internet
18. októbra 2019
Podmienky akcie „Biely pondelok“
2. decembra 2019

TV na skúšku 2019

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie “TOPNASKUSKU“ (ďalej len „akcia“). Tento dokument upravuje podmienky akcie (ďalej len „Podmienky“). V skrátených verziách môžu byť tieto Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták, plagát, banner), v inzerátoch, pričom záväzné je vždy iba toto úplné znenie Podmienok.

1. Organizátor akcie

Organizátorom akcie je spoločnosť ZemNet s.r.o., Orechová 810, 941 22 Zemné, IČO: 36361291 (ďalej len „Organizátor“).

2. Účel akcie

Účelom akcie je propagácia a podpora predaja DIGITÁLNEJ TELEVÍZIE (ďalej len „podporované produkty“).

3. Podmienky akcie

 1. Do akcie je zaradený len produkt DIGITÁLNEJ TELEVÍZIE.
 2. Akcia platí pri objednávke TV a súčasnom okomentovaní niektorého príspevku na Facebook stránke organizátora súvisiacich s predmetným produktom DIGITÁLNEJ TELEVÍZIE s textom „Chcem vyskúšať top telku“.
 3. Zákazník získava možnosť vyskúšať produkt na 30 dní (ďalej len „skúšobná doba“), bez potreby montáže satelitnej paraboly počas skúšobnej doby.
 4. V prípade, že zákazník nevyužíva pripojenie do siete internet od organizátora, ten zabezpečí aj pripojenie do siete internet ZemNet počas skúšobnej doby podľa podmienok uvedených v cenníku pre službu pripojenia do siete internet.
 5. Zákazník si je vedomí, že po ukončení skúšobnej doby v prípade pokračovania využívania predmetnej služby je potrebné dodržať podmienky služby DIGITÁLNA TELEVÍZIA a je potrebné vykonať riadne zriadenie služby.
 6. Zákazník je povinný najneskôr pri zapojení uhradiť:
  • vratnú zábezpeku za SET-TOP BOX NANO S3 v sume 60,-€ s DPH,
  • vratná zábezpeka nie je potrebná pre existujúcich zákazníkov s priznanou zľavou za dobrú platovú disciplínu,
  • nevratnú cenu za mesačný program podľa výberu, ktorú si želá vyskúšať.
 7. Zákazník berie na vedomie, že počas skúšobnej doby nie je možné prepínať zdroj signálu, ako to je pri riadne zriadenej službe.

4. Termíny a platnosť akcie

Akcia platí na novo uskutočnené objednávky v termíne od 7. 11. do 31. 12. 2019 vrátane. Zľavu nemôžu žiadať zákazníci na objednávky zrealizované pred začatím alebo po skončení akcie.

V Zemnom, 6. Novembra 2019

Viktor Szőke, konateľ ZemNet s.r.o.

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA WEBMAIL
F